Paslaugų bei prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui renkantis, užsakant ir įsigyjant paslaugas el. parduotuvėje . Vartotojai, prisijungę prie šio tinklalapio, patvirtina, kad sutinka su parduotuvės sąlygomis.

1.2. Ši parduotuvė yra mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius paslaugas, dovanų kuponus.

1.3. Šioje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas MB „Ąžuolyno medicinos klinika”, juridinio asmens kodas 302922268 (toliau – „Pardavėjas”).

1.4. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, besirenkantis, užsisakantis ir / arba perkantis paslaugas parduotuvėje. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

  • 1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • 1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • 1.4.3. juridiniai asmenys;
  • 1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba užsisakydamas paslaugas parduotuvėje , besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad turi teisę pirkti paslaugas šioje parduotuvėje.

1.6. Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis”) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šioje el. parduotuvėje suformavęs paslaugų pirkimo krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai“).

1.7. Jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs ir / arba nesutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jam nesuteikiama galimybė užsisakyti paslaugų šioje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas patvirtina užsakymą, laikoma kad jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis šios parduotuvės Taisyklėmis.

1.8. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje .

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu. Rekomenduojama Pirkėjui susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas visiškai arba iš dalies nesusipažino su Taisyklėmis.

2. Registracija ir asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti ir įsigyti paslaugas šioje parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas paslaugas 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų renkami, kaupiami, sisteminami, naudojami ir tvarkomi Pardavėjo užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas tarpininkauja vykdant šios parduotuvės administravimą, klientų aptarnavimą ir / arba kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minimus partnerius arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada pateikti prašymą Pardavėjui susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis, reikalauti juos pakeisti arba sustabdyti jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

3.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti paslaugas visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

3.3. Paslaugų kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojančius mokesčius.
Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios galioja šioje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už paslaugas el.bankininkyste.

4. Paslaugų kokybės, garantijos.
4.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos paslaugos duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos paslaugos esančiame paslaugų aprašyme.

5. Sutarties atsisakymas, paslaugų grąžinimas ir keitimas.
5.1. Pirkėjui pareikalagus grąžinti pinigus už nepanaudotas paslaugas taikomas 20% komisinis mokestis nuo sumokėtos paslaugų įsigijimo sumos. Paslaugos gali būti keičiamos į kitas paslaugas, kurios vertė ta pati suma. Paslaugų panaudojimo trukmė yra 12 mėnesių.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

6.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

6.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

6.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. LR įstatymų nustatyta tvarka.

Prekių pardavimo – pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui renkantis, užsakant ir įsigyjant prekes el. parduotuvėje . Vartotojai, prisijungę prie šio tinklalapio, patvirtina, kad sutinka su parduotuvės sąlygomis.

1.2. Ši parduotuvė yra mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes.

1.3. Šioje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas MB „Ąžuolyno medicinos klinika”, juridinio asmens kodas 302922268 (toliau – „Pardavėjas”).

1.4. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, besirenkantis, užsisakantis ir / arba perkantis prekes parduotuvėje. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

  • 1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  •  1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • 1.4.3. juridiniai asmenys;
  • 1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba užsisakydamas prekes parduotuvėje , besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis, taip pat garantuoja, kad turi teisę pirkti prekes šioje parduotuvėje.

1.6. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis”) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas šioje el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai“).

1.7. Jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs ir / arba nesutinka su šios parduotuvės Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jam nesuteikiama galimybė užsisakyti prekių šioje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas patvirtina užsakymą, laikoma kad jis susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis šios parduotuvės Taisyklėmis.

1.8. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo patvirtinimo momentu. Rekomenduojama Pirkėjui susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas visiškai arba iš dalies nesusipažino su Taisyklėmis.

2. Registracija ir asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti ir įsigyti prekes šioje parduotuvėje Pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės už galimą žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir / arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų renkami, kaupiami, sisteminami, naudojami ir tvarkomi Pardavėjo užsakymo vykdymo, klientų aptarnavimo, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas tarpininkauja vykdant šios parduotuvės administravimą, klientų aptarnavimą ir / arba kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minimus partnerius arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų apsaugą ir tvarkymą.

2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada pateikti prašymą Pardavėjui susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis, reikalauti juos pakeisti arba sustabdyti jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

3.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, o Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojančius mokesčius. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, kurios galioja šioje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes el. Bankininkyste.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas įvykdytu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant galiojantį PVM mokestį.

3.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo momento.

4. Prekių pristatymas.

4.1. Šioje parduotuvėje užsakytos prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

4.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.5. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės Pirkėjui nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą). Tokiu atveju pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį.

4.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę. Pirkėjas privalo pažymėti kurjerio siuntos priėmimo – perdavimo dokumente nustatytus siuntos pažeidimus : siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir/arba šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente Pardavėjo egzemplioriuje.

5. Prekių kokybės, garantijos.

5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas ir keitimas.

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ir kitą reikalaujamą informaciją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038). Kilus klausimams dėl prekės gražinimo prašome kreiptis el. paštu adresu  arba nurodytu telefono numeriu.

6.2. Pateikęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų savo lėšomis išsiųsti grąžinamas prekes (jeigu jos buvo pristatytos) Pardavėjui gavėjo adresu , nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastimi įvardinti sutarties atsisakymą.
6.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyjehttp://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

6.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos savo lėšomis išsiųsti grąžinamas prekes Pardavėjui gavėjo adresu, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

6.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis savo sąskaita.

6.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

6.8. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pakavimo, pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas. Keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjas apmoka keičiamų prekių pakavimo ir siuntimo mokestį.

6.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta už prekę suma, išskaičiavus prekės pakavimo ir pristatymo kaštus.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

7.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis